Aalborg Havn - Center for vækst og investeringer

Aalborg Havn er én af Danmarks førende havne. Virksomheder, der er afhængig af havnen genererer en produktionsværdi på 13 milliarder kroner årligt og har en beskæftigelseseffekt på 9.145 fuldtidsstillinger fordelt på omkring 100 virksomheder. Aalborg Havn er basishavn for al trafik til og fra Grønland.

Aalborg Havn er med containeromsætning på ca. 67.600 TEU Danmarks 4. største containerhavn med en samlet markedsandel på 8 %, og Aalborg Havn er med en omsætning på 147 millioner kroner Danmarks 4. største havn målt på omsætning.

 

Katalysator for vækst

Aalborg Havn har i de seneste år oplevet en markant udvikling og understreget sin rolle som en væsentlig katalysator for vækst - ikke bare i Aalborg, men i hele regionen. Den samlede indkomsteffekt, der er et udtryk for den økonomiske værdi, som skabes i virksomhederne, fratrukket forbrug af varer og tjenesteydelser, der er anvendt i selve produktionen, er på ikke mindre end 5,7 mia. kr. Det er en stigning på hele 53 % i forhold til 2007. Samtidig er beskæftigelseseffekten i perioden steget med 45 %.

Salg og udlejning af arealer på Aalborg Havn sker i disse år i et meget højt tempo, og mange nye virksomheder flytter ind, mens etablerede virksomheder fortsætter deres gode udvikling. Samtidig er Aalborg Havn - som en del af Aalborg Kommunes vækstakse - blevet væsentlig mere synlig i bybilledet, og investeringer skal i de kommende år være med til at skabe endnu bedre rammer for udviklingen i hele regionen.

 

WE DARE 

Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både internt i organisationen og eksternt med vores interessenter og omverdenen.

 

CSR - kan det betale sig?

I Aalborg Havn-koncernen har vi over de senere år integreret CSR-konceptet i vores strategimodel: Danmarks Intelligente Havn. Begrundelsen er, at CSR er god forretningsetik, som også kan bruges kommercielt og give konkurrencefordele. Desuden kan en god CSR-strategi hjælpe organisationen til at skabe nye koncepter, der giver et forspring i forhold til konkurrenterne.

CSR-begrebet er teoretisk lidt diffust, men overordnet handler det om, at virksomheder skal tage et samfundsansvar, der ligger ud over lovgivningen og er afstemt efter ønske fra interessenter. Virksomheden vurderer, om valgte indsatsområder i CSR-strategien er legitime inden for områderne HR (det rummelige arbejdsmarked) og miljø (bæredygtighed).

I Aalborg Havns CSR-strategi er der fokus på miljøarbejdet (fysisk og psykisk). Desuden er strategien bred i relationen til de omgivende samfund.

Motoren bag vores CSR er drevet af de tre værdier: DARE, CARE and SHARE.

 

WE CARE

Den Intelligente Havn skal tage ansvar for, at vi ikke påfører vores partnere skade og skabe forståelse for, at vi også er sårbare.

Business og samfundsansvar Det klassiske CSR-koncept i virksomhederne er så at sige grundlagt sammen med det kapitalistiske system. Mottoet ”The Business of Business is Business” er udtryk for den (amerikanske) forståelse af, at virksomhederne skal maksimere overskuddet fra sin aktivitet med udgangspunkt i ejerens legitime krav om mest mulig indtjening. Herigennem skaber virksomheden også samfundsmæssig vækst, jobs og velfærd.

I forlængelse af CSR-forståelsen nævnt ovenfor er velgørenhed dét tillæg, hvor virksomheden viser sin vilje til at tage et samfundsansvar med udgangspunkt i virksomhedens forståelse af omverden.

En anden, sikkert mere skandinavisk CSR-opfattelse, er baseret på, at virksomhederne er vant til at arbejde sammen med staten, kommuner og andre offentlige instanser og derfor indgår i komplekse systemer med udgangspunkt i flere interessenter og dermed også i en flerhed af bundlinjer.

I Aalborg Havns CSR-koncept er der taget udgangspunkt i en Trible Helix-model i forståelse af det forretningsmæssige sammenspil. I den sociale dimension er der valgt netværk og foreninger som modeltilgang.

 

Det handler om ”det gode liv”

I Aalborg Havn-koncernen er det overordnede mål med CSR-indsatsen at medvirke til at skabe grundlag for et godt liv, underforstået et godt arbejdsliv og socialt liv på havnen og i det omgivende nærsamfund. Aalborg Havn skaber dermed værdi for samfundet ved at tiltrække, udvikle og fastholde arbejdspladser og ved at skabe mening og forståelse for den særlige kulturelle arv, der er mellem fjord og by. Dette mål er i fuld overensstemmende med vores ejers (Aalborg Kommune) ønsker og målsætninger.

 

Etik og filantropi

I Aalborg Havn opdeler vi således vores CSR-indsats i en implicit og en eksplicit del. Den implicitte del er vores forståelse af, at vi som virksomhed befinder os i et markedssystem, hvor vi skal skabe økonomisk overskud for vores ejere på både kort og lang sigt.

Vores implicitte forretningsforståelse og forretningslogik - eller etik om man vil - er, at vi naturligvis har en adfærd, der svarer til det man kan forvente i et udviklet demokrati og en retsstat. Vi overholder gældende lovgivning og har ordnede forhold som f.eks. overenskomster med vores medarbejdere, og vi overholder fysiske og psykiske arbejdsmiljøregler.

Den implicitte del skal findes i virksomhedens arkiver og skriftlige aftaler, men også i vores kultur og vores daglige adfærd, hvor vi optræder rationelt og fornuftigt.

Den eksplicitte del af CSR-strategien er beskrevet her, hvor vi redegør for de rammer, der er besluttet for vores CSR-indsats. Vi vil på den måde kommunikere vores CSR-indsats og -strategi, så vores omverden kan få mulighed for at vurdere vores logik og beslutninger om anvendelse af vores begrænsede ressourcer, ikke kun økonomiske, men også menneskelige og faglige ressourcer.


WE SHARE

Den Intelligente Havn forstår, at udbyttet af samarbejde er fælles eje, og vi skal kunne dele både sorger og glæder med god samvittighed.

 

Prioritering er nødvendigt

Vi har udvalgt tre geografiske områder som mål for vores CSR-indsats:

9220 Aalborg Øst

9000 Aalborg

9400 Nørresundby

 

9220 - Cool East I Aalborg Øst

har vi med andre gode sponsorer etableret Cool East, der har til formål at skabe mulighed for kulturelle- og sportslige aktiviteter, herunder Aalborg Pirates. Vi vil skabe samhørighed blandt beboerne og understøtte stoltheden ved at leve, bo og arbejde i Aalborg Øst.

 

9000 - Aalborg Waterfront

I Aalborg centrum har vi med andre gode sponsorer etableret Aalborg Waterfront, der har til formål at støtte aktiviteter, der retter sig mod fjord og kultur. Med baggrund i Aalborgs maritime kultur og historie vil foreningen arbejde for at skabe aktiviteter, der understøtter de nye kulturelle institutioner og et større fritidsliv på havnefronten. Foreningen vil bidrage til at skabe et varieret liv ved fjorden, der gør, at det bliver et sted, hvor alle generationer mødes på alle tider af året og på alle tider af døgnet.

 

9400 - Stigsborg Havnefront

I Nørresundby udvikler Aalborg Havn i samarbejde med Aalborg Kommune det nye Stigsborg Havnefront. En helt ny bydel - en Smart City, integreret mest muligt med den unikke beliggenhed ud til Limfjorden. Projektet er et af Aalborgs største byudviklingsprojekter i nyere tid.

 

Murmaleri

Aalborg Havn er samtidig med-sponsor på det nye, gigantiske murmaleri på Hedegaard-siloen ved havnefronten i Nørresundby.

 

Mindre sponsorater

Desuden støtter vi et antal enkeltstående og mindre ressourcekrævende aktiviteter. Tilsammen udgør ovennævnte projekter 90% af den indsats, Aalborg Havn vil levere på CSR-området frem til 2019. Det betyder, at vores muligheder for økonomisk at deltage i øvrige spændende projekter er begrænset. Vi håber på forståelse for, at vi bliver nødt til at fokusere for at kunne gøre en forskel. Vi håber samtidig, at andre aktører i Aalborg kan bidrage til de mange andre projekter, som vi desværre måtte trække os ud af eller ikke kan deltage i frem til 2019.

 

Læs hele CSR-rapporten her: 

KONXION A/S